Garasu no Usagi
[The Glass Rabbit]

Takagi Toshiko
Kinnohoshisha ,1977