Hajimete no Otsukai
[Mii-chan's First Errand]

Text by Tsutsui Yoriko,Illustrations by Hayashi Akiko
Fukuinkan Shoten ,1976