Hoshi ni Kaetta Shôjo
[A Girl who Returned to the Star]

Sueyoshi Akiko
Kaiseisha ,1977