Chiisai Momo-chan
[Little Momo]

Matsutani Miyoko
Kôdansha, 1964