Kiri no Mukô no Fishigina Machi
[Strange City beyond the Mist]

Kashiwaba Sachiko
Kôdansha ,1975