Hadashi no Gen
[Gen with Bare Feet] (1)

Nakazawa Keiji
Chôbunsha ,1975