Hanasaka
[Memoir of a Gardener]

Iwasaki Kyôko
Kaiseisha ,1973