Berusaiyu no Bara
[The Rose of Versailles]

Ikeda Riyoko
Shueisha ,1972