Umi no Shirouma
[White Horse of the Sea]

Yamashita Haruo
Jitsugyo no Nihon Sha ,1972