Bôkensha-tachi
[Adventurers]

Saitô Atsuo
Maki Shoten ,1972