Manatsu no Hata
[The Banner of the Mid Summer]

Miki Taku
Akane Shobô ,1971