Ge Ge Ge no Kitarô (1)
[GeGeGe-no-Kitarô Vol. 1]

Mizuki Shigeru
Kodan-sha ,1968