Boku-chan no Senjô
[My Battle Field]

Okuda Tsuguo
Rironsha ,1969