Pô no Ichizoku
[The Story of Poe Descent]

Hagio Moto
Shogakukan ,1974