Teramachi 3-Chôme 12-Banchi
[3-11, Temple Street]

Watanabe Shigeo
Fukuinkan Shoten ,1969