Tempô no Hitobito
[People of the Tempô Era]

Katsuo Kinya
Maki Shoten ,1968