Ninen Nikumi wa Hiyoko no Kurasu
[The Class of Miss. Chick]

Yamashita Yumiko
Rironsha ,1968