Kuruma no Iro wa Sora no Iro
[Taxi Driver Matsuifs Special Customers]

Aman Kimiko
Poplar Publishing ,1968