Kuro-suke
[Black One]

Kurusu Yoshio
Iwasaki Shoten ,1968