Jûippiki no Neko
[Eleven Hungry Cats]

Baba Noboru
Kogumasha , 1967