Daruma-chan to Tengu-chan
[Little Daruma and Little Tengu]

Kako Satoshi
Fukuinkan Shoten ,1967