Yuki no Shita no Uta
[A Song under the Snow]

Sugi Mikiko
Rironsha ,1966