Shukudai Hikiuke Kabushiki Gaisha
[Homework , Inc.]

Furuta Taruhi
Rironsha ,1966