Yanagi no Wata Tobu Kuni
[The Land Where the Cotton of Willows Flies]

Akagi Yoshiko
Rironsha ,1966