Higo no Ishiku
[The Mason of Higo]

Imanishi Sukeyuki
Jitugyo no Nihonsha , 1965