Me o Samase Toragorô
[Wake up ,Toragoro]

Ozawa Tadashi
Rironsha ,1965