Chokoreto Senso
[Chocolate War]

Ôishi Makoto
Rironsha ,1965