Pîchâshan
[Mt. Piecha]

Otsukotsu Yoshiko
Rironsha ,1964