Hi no Hitomi
[Eyes of Fire]

Saotome Katsumoto
Kodansha ,1964