Gin'iro Rakko no Namida
[Tears of the Silver Sea Otter]

Okano Kaoruko
Jitsugyô no Nihon Sha ,1964