Kyojin no Fûsha
[A Windmill of a Giant]

Yoshida Toshi
Rironsha ,1962