Tokyo no Santa Kurôsu
[Santa Claus in Tokyo]

Sunada Hiroshi
Rironsha ,1961