Chibikko Kamu no Bôken
[The Adventures of Little Kamu]

Kanzawa Toshiko
Rironsha , 1961