Boku wa Ôsama
[I am the King]

Teramura Teruo
Rironsha , 1961