Kyûpora no Aru Machi
[The Town of Cupola]

Hayafune Chiyo
Yayoi Shobo , 1961