Yama no Mukô wa Aoi Umi Datta
[Over the Mountain There was the Blue Sea]

Imae Yoshitomo
Rironsha ,1960