Tatsu no Ko Tarô
[Tarô ,the Dragon Boy]

Matsutani Miyoko
Kodansha ,1960