Tanima no Soko kara
[From the Bottom of the Ravine]

Shibata Michiko
Touto Shobo ,1959