Tetsu no Machi no Shônen
[Boys of the Ironworks Town]

Kokubun Ichitarô
Shinchosha ,1954