Shibire Ike no Kamo
[Duck of Shibire Pond]

Ibuse Masuji
Koyama Shoten ,1948