Korupusu Sensei Kisha e Noru
[Dr. Korupusu Rides the Train]

Tsutsui Keisuke
Kisetsusha ,1948