Biruma no Tategoto
[Harp of Burma]

Takeyama Michio
Chuokoronsha ,1948