Hananoki Mura to Nusubitotachi
[Hananoki Village and the Thieves]

Niimi Nankichi
Teikoku-Kyôikukai-Shuppanbu, 1943