Taiko ga Naru Naru [Rolling of the Drum]
Kobayashi Jun'ichi
Kigen-Sha, 1943