Asagao Tsukuri no Eisaku
[Eisaku Who Grows Morning Glories]

Okamoto Yoshio
Yokusan-Shuppan-Kyôkai, 1942