Renga no Entotsu
[Chimneys of Bricks]

Shimohata Taku
Yûkô-Sha, 1942