Shiroi Suzume [A White Sparrow]
Koide Shôgo
Kin-no-Hoshi-Sha, 1940