Kimitachi wa Dô Ikiruka [How Should You Live?]

Yoshino Genzaburô
Shinchô-Sha, 1937