Nanakai no Kodomo Tachi
[Children Living on the Seventh Floor]


Tsukahara Kenjirô
Kodomo-Kenkyu-Sha, 1937