Nanatsu no Tsubomi
[The Seven Buds]


Matsuda Keiko
Kyôzai-Sha, 1937